WB 1002

20” – long gong,
12” – gong
& short handle gong